ข่าวสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและวิเคราะห์กรณีศึกษา เรื่อง การควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ งบประมาณ พ.ศ.2566

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ