No Gift Policy

หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมตอบรับนโยบาย งดให้ / งดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การแสดงความยินดี หรือการแสดงความปรารถนาดี ด้วยการลงนามในบัตรอวยพร หรือการใช้สื่อออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข่าวสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและวิเคราะห์กรณีศึกษา เรื่อง การควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ งบประมาณ พ.ศ.2566

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ