ข่าวสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ งบประมาณ พ.ศ.2566

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ