โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 9 มทร. 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565