โครงการอบรมเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายใน 9 มทร. 

ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2566