โครงการอบรมเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายใน 9 มทร. 

ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2566