โครงการอบรมเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายใน 9 มทร. 

ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2563

   กิจกรรมเชิงวิชาการ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์