ข่าวสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและวิเคราะห์กรณีศึกษา เรื่อง การควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา