ข่าวสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ