แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ งบประมาณ พ.ศ.2566

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ